Vedtægter

Vedtægter for Aktieselskabet Houborg Plantage

vedtaget på generalforsamlingen i Hovborg den 9. oktober 1995

§ 1

Selskabets navn er Aktieselskabet Houborg Plantage. Dets hjemsted er Hovborg, Holsted kommune..

Dets formål er at besidde, fuldføre, udnytte og bevare Houborg Plantage, samt i øvrigt drive plantagevirksomhed.

§ 2

selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000,- fordelt på 400 aktier a´250 kr. og 400 aktier a´ 1000 kr.

§ 3

Aktierne skal lyde på navn.

Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

Ingen aktionær skal være pligtig til at lade sin aktier indløse.

der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

§ 4

Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke – omsætningspapirer til enhver tid gældende regler.

§ 5

Generalforsamlingerne indkaldes med 14 dages varsel ved avertering i de lokale dagblade.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest den 31. maj. Alle generalforsamlinger afholdes i Hovborg.

§6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1: Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til  godkendt regnskab.

5: Valg til bestyrelsen.

6: Valg af revisor

7: Eventuelt

Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgået til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§7

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver én stemme, dog kan en aktionær ikke afgive eller lade afgive mere end 16 stemmer.

Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.

§8

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflertal.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter eller selskabets opløsning kræves dog, at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.  Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Ved afgørelse om selskabets opløsning giver hver aktiebeløb på 250 kr. én stemme

Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling er gyldig også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

§9

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen blandt aktionærerne valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer.

Af bestyrelsens medlemmer afgår det ældst valgte hvert år, eventuelt ved lodtrækning. Hvert 4. år afgår dog 2, idet ingen kan vælges forr mere end 4 år ad gangen.

Bestyrelsen ansætter en direktør.

Bestyrelsen er bemyndiget til, når alle dets medlemmer stemmer derfor, uden generalforsamlingens forudgående samtykke at indkøbe eller deltage i indkøb af andre plantager eller arealer, der af bestyrelsen skønnes egnede til plantagedrift, dog at købesummen bestyrelsen disponerer over, ikke overstiger selskabets dispositionsfond i købs øjeblikket, ligeledes når det drejer sig om magelæg eller skelforandring at afhænde mindre dele af plantagens arealer.

Bestyrelsen har ret til, når alle dens medlemmer stemmer derfor, uden generalforsamlingens forudgående samtykke, at pantsætte, bortforpagte, udleje eller på anden måde disponere over selskabets faste ejendom og slutte de herom fornødne kontrakter.

§10

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.

§11

Selskabets regnskaber revideres af en eller to revisorer, valgte af generalforsamlingen. den ene revisor skal være statsautoriseret. Revisorerne fungerer indtil en generalforsamling vælger nye revisorer i stedet.

§12

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§13

Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

§14

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i disse vedtægter, som lovgivningen måtte kræve.

Houborg Plantage A/S

Holmeåvænget 58

6682  Hovborg

75 39 62 83.

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen for

Houborg Plantage A/S

Valg af formand:            Bestyrelsen vælger sin formand. En direktør i selskabet kan   ikke vælges til formand.

Møder:                              Bestyrelsen afholder normalt møde 4 gange årligt og iøvrigt  når dette bestemmes af formanden.

Formanden er pligtig til at foranledige indkaldt til bestyrelsesmøde, når dette er nødvendig,

eller når dette begæres  af et medlem af bestyrelsen, direktionen eller selskabets

revisor.

Indkaldelse:                     Bestyrelsesmøder indkaldes med angivelse af dagsorden sker almindeligvis med mindst  7 dages varsel ved brev eller pr. e-mail.

Beslutnings-                   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når behørig indkaldelse

dygtighed:                       har fundet sted, og når over halvdelen af samtlige medlem-

mer, herunder formanden, er tilstede.

Spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggørende.

I helt ganske ekstraordinære tilfælde og når bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed, kan dispositioner foretages af formanden på egen hånd. Formanden har pligt til snarest muligt derefter at orientere bestyrelsen om de trufne dispositioner, og foranledige disse indført i bestyrelsesprotokollen.

Bestyrelsesarbejdet:    Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabet anliggender. Formanden har den daglige kontakt til Hedeselskabet. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabets øvrige anliggender. Med henblik på at sikre en adskillelse mellem bogføring og kassefunktionen kan direktionen ikke udføre transaktioner på over kr. 25.000,00 uden et andet bestyrelsesmedlem har godkendt og påtegnet grundbilaget.

Forhandlings-                 Der føres en forhandlingsprotokol over forhandlingerne og

protokol:                          de af bestyrelsen tagne beslutninger. Forhandlingsprotokol-

len underskrives af de medlemmer, som er tilstedeværende

på bestyrelsesmødet. Ikke tilstedeværende bestyrelsesmed-

lemmer har pligt til at gøre sig bekendt med protokollaterne

og til at forsyne disse med underskrevet påtegning herom. Direktionen fremsender efter hvert bestyrelsesmøde et mødereferat i punkt form indeholdende, hvem der er ansvarlig for de enkelte beslutningspunkter.

Årsregnskab:                  Det af direktionen aflagte årsregnskab med tilhørende beret-

ning skal behandles på et bestyrelsesmøde forud for den or-

dinære generalforsamling. Regnskabsmaterialet skal være

bestyrelsens medlemmer i hænde senest 7dage før bestyrel-

sesmødet.

Revisions-                       Ved bestyrelsesmøderne fremlægges selskabets revisions-

protokol:                          protokol. De i denne indførte protokollater underskrives af

samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Således vedtaget af bestyrelsen den 15. maj 2006