2005

Bestyrelsens beretning for 2005 til Hovborg plantages generalforsamling den 15. maj 2006.

Dette er den 139te   ordinære generalforsamling i selskabets historie.

Traditionen tro vil Jeg  komme lidt ind på  aktionærstatus, plantagens tilstand, resultatet af driften, forskellige tiltag i årets løb og udviklingen siden sidste generalforsamling, og lidt generel information om dansk skovbrugs vilkår i dag.

Ligeledes Traditionen tro vil John Holm Christensen aflægge den mere tekniske beretning om plantagedriften i det forløbne år. Vi bestræber os på ikke at gentagen hinanden, men jeg kan ikke helt garantere at I kommer til at høre det samme 2 gange.

Aktionærstatus

Som det kan læses ud af regnskabet , er der i plantagen en aktiekapital på 500.000 kr. fordelt på  400 aktier  a 250 kr og 400 aktier á 1000 kr.

Helt aktuelt er der xxx aktionærer i selskabet, deraf er der  i år  xxx nye aktionærer. Bestyrelsen vil gerne byde de nye aktionærer velkommen i aktionærkredsen. I aften er der repræsenteret ca. xxx aktionærer, og totalt er vi ca. xxx tilstede i aften. Det er jo dejligt at se så mange samlet her til generalforsamlingen.

Plantagen blev oprindelig stiftet den  24 november 1866, så i november har vi 140 års jubilæum.

Bestyrelsen har ikke planer om at markere dagen på særlig vis, vi må nok vente til et rigtig rundt jubilæum om 10 år.

Hedeselskabet blev stiftet nogenlunde samtidig, nemlig 28 marts 1866, og har holdt ved både navn og formål lige siden, Hedeselskabet har netop i dette forår skiftet navn til Hede-Danmark og skiftet fokus fra opdyrkning af hede, tilplantning og drift af hedeplantager til løvskovrejsning og pasning af grønne områder i byer og omkring industrier, fremover fylder hedeskovbruget mindre i Hede –Danmarks samlede forretning og man har ment det var tid at skifte navn.

Nu har både vor revisionsselskab og vores hovedentreprenør skiftet navn på det sidste

Hovborg plantage aktieselskab  har dog ingen aktuelle planer om at skifte navn, selvom plantagens hovedaktivitet  efterhånden også har ændret sig gennem årene, i hvert fald målt i kroner afkast, er det mere investering i værdipapirer og naturforvaltning, end egentlige skovbrugsaktiviteter, der giver afkastet.

Det forløbne år

Året 2005 ,  Vi er blevet færdige med gentilplantningen efter 1999 stormen i løbet af året.

Der væltede ca 1,4 ha i januarstormen 2005 og også disse arealer er ryddet og klar til tilplantning.

Efter 1999 stormen tegnede vi en stormfaldsforsikring, for at få del i gentilplantningstilskudet, januarstormen 2005 gav erstatningsberettigede skader på ca 1,4 ha skov, og det udløste en erstatning på ca. 1 års præmie, eller ca 10.000kr.

Hugstmæssig er der skovet træ til flis og ryddet enkelte kanter der er gået i opløsning efter billeangreb. De største aktiviteter er efterhånden jagt og indsamling af mos.

I kraft af det lave aktivitetsniveau er driftsresultatet som ventet  og må siges at  leve tilfredsstillende op til de forventninger vi havde.

Som jeg nævnte sidste år, har vi i 2005 forbedret vejene ved at køre ca 3000 m3 grus ud fra egen grusgrav. Det har hævet vejstandarden, men der er dog endnu huller der trænger til mere grus.

Der er lavet et depot af grus, så der er materialer til reparation af de sidste bløde steder i vejene

De planlagte søer er blevet gravet ud , det drejer sig om en sø øst for skovfogedboligen og en sø i Risbøl sande. Bestyrelsen synes det ser rigtig godt ud.

I årets løb har vi i samarbejde med jagtlejerne renoveret Bi-Mads´hus  eller rettere ladebygningen ved Bimads hus. Bygningen er  renoveret med bla delvis nyt stråtag og  klinkegulv og indretttet som frokostrum til jægerne. Udgifterne deler vi ligeligt. På denne måde mener vi vi har fremtidssikret huset. Som mange af jer har set i dag er resultatet blevet rigtig godt.

Sidste år berettede jeg om skovforeningens bestræbelser på at få afskaffet eller nedsat ejendomsskatten.  Det lykkedes, b.la. ved Skovforeningen´s arbejde, at få nedsat ejendomsskatten på skov til det halve, for Hovborg plantage, det vil fra i år betyde en sparet udgift på ca 35000 kr om året.

Januarstormen 2005 betød et stort udbud af træ i Danmark og i særdeleshed i Sverige, det betød at priserne blev trykket helt i bund. Og der var overudbud af bl. Andet flis.

Jan Søndergård, direktør i dansk skovforening påpeger i en artikel i Jyllandsposten, at det er svært at være plantageejer- eller skovejer i dag. Mange ejendomme har underskud på omkring 500 kr pr ha. og ejerne har, for at holde skindet på næsen, fyret deres forstlige personale, og lader skoven mere eller mindre passe sig selv.  Det er vel som at tisse i bukserne, det luner i øjeblikket, men på længere sigt kan det blive dyrt. Her er Hovborg plantage heldig stillet idet der er en lille kapital opsparet især gennem 1980-erne, hvor træpriserne var gusntige, denne kapital er med til at sikre plantagens overlevelse, men med de lave renter på obligationer for tiden er afkastet jo begrænset.

Lidt historie

Hedeselskabet har gennem årene haft kontorer mange steder lokalt her i området, Høllund søgård, Slauggård, Guldager, Varde og kolding.  De er nu alle nedlagt og mange funktioner foregår centralt fra Viborg, eller fra hjemmekontorer i området.. Der var gennem årene opbygget et stort arkiv, dette arkiv er nu ved at blive fordelt til de ejendomme, det vedrører. Vi har fået et par papkasser til gennemsyn og der har da været spændene ting imellem,  Bl.a. et gammelt beplantningskort. Dette kort hænger nu her på Hovborg kro- så flere kan få glæde af det i stedet for det er gemt væk i et støvet arkiv. De øvrige materialer har vi gennemgået og fundet udpluk af disse,  Det var egentlig planen at lægge nogle af dokumenterne ud, så de kan ses på vores hjemmeside, originalerne bliver afleveret til lokalhistorisk arkiv for Hovborg og omegn, og er der nogen der har særlig interesse i at studere de gamle papirer er man velkommen til at komme og kigge, Man kan træffe aftale med skoleinspektør  Henry Pedersen  om et besøg.

Fremtiden:

Budgettet for året 2006  viser positive tegn,Trods den lave rente og de små hugstudbytter  viser budgettet et beskedent overskud . Det ser ud til de underskudsgivende år er ved at være tilendebragt.

Selv om renten er lav og træpriserne stadig er lave, kan det altså lykkes at vise sorte tal i regnskabet. Vi kan overveje at investere overskuddet i skoven i form af pleje af naturarealer, gødskninger af skovbevoksninger, renovering af boliger m.v.

Jeg hører gerne generalforsamlingens meninger.

Til slut vil jeg, på bestyrelsens vegne, rette en tak til vore samarbejdspartnere for det gode samarbejde vi har haft  i det forløbne år både inden for skovdrift og revision .

. Og så vil jeg give ordet til John Holm

Hovborg den 15. maj 2006