2004

Bestyrelsens beretning for2004 til Hovborg plantages generalforsamling den 17. maj 2005.

Dette er den 138te  generalforsamling i selskabets historie.

Jeg vil komme lidt ind på  aktionærstatus, plantagens tilstand, resultatet af driften, forskellige tiltag i årets løb og udviklingen siden sidste generalforsamling, og lidt generel information om dansk skovbrugs vilkår i dag.

Traditionen tro vil John Holm Christensen aflægge den mere tekniske beretning om plantagedriften i det forløbne år.

Aktionærstatus

Som det kan læses ud af regnskabet , er der i plantagen en aktiekapital på 500.000 kr. fordelt på  400 aktier  a 250 kr og 400 aktier á 1000 kr.  ved sidste opskrivning i 1995 havde Direktøren fat i de ca. xxx stk,  nogle kende vi ikke adressen på mere og nogle aktier er bortkommet siden stiftelsen i 1866, engang imellem kommer der dog gamle aktier frem i lyset ved oprydning, eller fra dødsboer. Disse bliver så igen registreret..

Helt aktuelt er der xxx aktionærer i selskabet, deraf er der  i år  xxx nye aktionærer. Bestyrelsen vil gerne byde de nye aktionærer velkommen i aktionærkredsen. I aften er der repræsenteret ca. xxx aktionærer, og totalt er vi ca. xxx tilstede i aften. Det er jo dejligt at se så mange samlet her til generalforsamlingen.

Det forløbne år

Året 2004 har været et lidt stille  år i plantagen, der plantes stadig stormfaldskulturer efter stormen i 1999, og vi forventer at være færdige med gentilplantningen inden udgangen af dette år. Hugstmæssig er der skovet træ til flis og ryddet enkelte kanter der er gået i opløsning efter billeangreb. De største aktiviteter er efterhånden jagt og indsamling af mos.

I kraft af det ringe aktivitetsniveau er driftsresultatet som ventet  og må siges at  leve tilfredsstillende op til de forventninger vi havde.

En historisk lavt rente gør sit til at forringe resultatet, men som hidtil har vi besluttet at fortsætte  med de sikre obligationer.

I årets løb har bestyrelsen brugt kræfter på at forberede tiltag der skal være med til at gøre plantagen endnu mere attraktiv og smuk fremover.

Der er hugget en udsigtskile  ved vejen øst for skovfogedboligen, så der nu er et frit kik mange kilometer mod syd ud over  landskabet.

Der er søgt om lov til at grave et par eksisterende søer større, en lille sø i det lave sumpede område bagved det gule hus og en udvidelse af den lille sø i Risbøl sande.  Det har taget sin tid, Tilladelserne er nu på plads og vi kan gå i gang,  En af betingelserne for at få lov til at grave, er at det sker i tidsrummet 1. september til 1. april og  Først da jeg så denne tidsfrist troede jeg Amtet havde byttet om på månederne, Det var jo lettest at grave i den tørre årstid, men en opringning til amtets naturkontor bekræftede, at datoerne var rigtige,  Af hensyn til ynglende  fugle, padder og krybdyr Så nu venter vi på at få et tørt  efterår hvor vi kan nå at grave søerne inden det bliver vådt og ufremkommeligt.  Det bliver et kapløb med tiden at grave, men på længere sigt et plus for naturen at få lidt mere frit vand i plantagen.

Vi har i foråret 2004 prøvet at afbrænde mindre stykker af lyngheden i Risbøl sande, Lyngheden trænger til fornyelse og de selvsåede bjergfyr bliver trængt tilbage. I år 2004 var vejret med os de sidste dage i marts så det var så tørt at vegetetionen kunne brænde kraftigt og resultatet blev godt. Med nyfremspirende lyng til følge.

I dette forår prøvede John Holm igen at afbrænde andre partier i heden, men her var vejret ikke med os, det var for vådt og afbrændingen får ikke den ønskede virkning. Men loven forbyder os at afbrænde senere end 1. april.

Det største projekt der på nuværende tidspunkt er gang i er en større reparation af vejene.

Stormen i 1999 stillede store krav til plantagens veje, de store mængder træ der skulle køres bort i løbet af det tidlige forår sled betydeligt på vejene, dengang blev vejene nødtørftigt repareret med knust beton og sten hvor lastbilerne kørte fast, særlig kønt og komforatabelt blev det ikke og stabilgrus i de mængder vi skal bruge er dyrt.

Vi har derfor søgt myndighederne om tilladelse til at lave vores egen midlertidige grusgrav og køre ca. 3000 m3 grus på vejene. Netop i disse dage er vi i gang med dette projekt  og det kan vi forhåbentlig få glæde af i rigtig mange år.   Hovborg plantage har over 20 km veje der under normale forhold kan bære lastbiler.

Endelig har vi i samarbejde med jagtlejerne igangsat en renovering af Bi-Mads´hus  eller rettere ladebygningen ved Bimads hus  Huset var ved at være i en sådan stand at det enten var en nedrivning eller en renovering der skulle til. Vi har valgt det sidste,  Bygningen bliver renoveret med bla delvis nyt stråtag og  klinkegulv og indretttet som frokostrum til jægerne. Udgifterne deler vi ligeligt. På denne måde mener vi vi har fremtidssikret huset.

Stormfaldet den 8. jan 2005

Bedst som dansk skovbrug troede den værste afsætningskrise var overstået, at vi igen kunne komme til at afsætte træ til fornuftige priser, ramlede endnu en storm ind over Danmark.

Stormen den 8. januar 2005 ramte lidt nordligere end stormen 3. dec 1999. Denne gang gik det ud over det nordlige Jylland fra Brande og nordpå. Her er der et stormfald der i mængde næsten svarer til havde vi oplevede i 1999,  op til ca. 2,5 mill kbm

Det har igen sat priserne og afsætningen stærkt under pres. Der bliver igen lavet vandlagre til en del af det stormvæltede træ fra især statsskovenes arealer. De vandlagre der blev opbygget i 1999 er ved at være tømt, men har været med til at trykke prisen i de forløbne år, nu er vi igen i en situation hvor vandlagret træ kan være med til at presse prisen på friskfældet træ i bund flere år frem.

Som I kan høre er det ikke just muntre udsigter for dansk skovbrug rent indtjeningsmæssigt.

Skovforeningen arbejder på at få afskaffet, eller nedsat ejendomsskatten, indtil nu med ringe held, men vi håber stadig det lykkes, for Hovborg plantage vil det betyde en sparet udgift på ca 70000 kr om året.

Jagten: Vildtforvaltningsrådet har besluttet at udarbejde en plan for forvaltningen af vort kronvildt. Ove hele landet er der nedsat grupper der skal udarbejde en sådan forvaltningsplan. Der er mange hensyn at tage ; jagtlejerne vil gerne have mange dyr og store hjorte, Den almindelige borger vil gerne se kronvildt på deres ture ud i naturen, Skovbruget  og landbruget får store markskader hvis der er for mange stykker kronvildt. Nogle af de grønne organisationer mener ikke kronvildtjagten bliver drevet etisk korrekt, og at der bliver skudt for mange dyr på for små arealer. Alt i alt en kompleks problemstilling.

Lokalt har der nu i et par år eksisteret et Kronhjortelaug, startet på lokalt initiativ af blandt andet Hovborg plantages jagtselskab. Formålet er bl.a. at skåne de små hjorte, så der kan skydes større hjorte. På nuværende tidspunkt har hjortelavet samlet opbakning for deres plan fra mere end 8500 ha. Fra Randbøl hede i øst til Starup i vest, fra Grindsted- Billund i nord til motorvejen i syd. Og arbejdet har allerede hjulpet, Der skydes i dag større hjorte end for bare få år siden.

Inden for hjortelavets område er der i 2004 skudt ca. 70 dyr, ca. halvt hjorte og halvt hinder og kalve,

Vi lever i en IT-verden, mange har hjemmesider-  også kronhjortelavet. Prøv at kikke forbi på www. Kronhjorte.dk       Flot arbejde

Fremtiden:

Plantagen har, gennem ordningen for god og flersidig skovdrift, søgt tilskud til driftsplanlægning.

Vi er blevet bevilget knap 55.000 kr. til dette arbejde.

Driftsplanen fra 1992, blev godt og grundigt  forældet da orkanen i dec 1999 rodede rundt i bevoksningsregistret og med et slag gjorde planen forældet, Nu er vi ved at være så langt med gentilplantningen, at vi kan lave en ny plan for skovdriften i de næste 10-15 år. Vi håber den kan være klar i løbet af et års tid.

Budgettet for året 2005  tyder også på et lille minus, derefter håber vi at komme tilbage til mere normale tilstande igen, der vil ikke være de stor indtægter ved træsalg, men heller ikke de store udgifter til kulturer fremover som de sidste 4 år.

Spor i Landskabet projektet:

Landbrugets organisationer  forsøger at åbne spor i landskabet, D.v.s spor, trampestier der fører turister og lokale motionister ud i gennem det åbne land til nye oplevelser.

Skovene i Danmark har i mange år været åbne for færdsel til fods. Faktisk tilbage fra 1972

Ligeledes Hovborg plantage. Ikke mange har fundet ind i plantagen og nydt de storslåede naturoplevelser der er at finde her.

Lokalt har Hovborg landsbyudviklingskontor søgt om midler til at åbne nye spor i landskabet, dels gennem landbrugslandet, men også en sti fra Hovborg by, over landbrugsarealer ud i plantagen. Bestyrelsen har hilst initiativet velkommen, så i løbet af sommeren åbner et nyt spor i landskabet der fører til Hovborg plantage. Men som altid ar alle velkomne til at gå en tur i plantagen.

Sidste år etablerede vi en hjemmeside for plantagen, Mit håb er at siden bliver brugt. Og at den opfylder et behov for lidt information om plantagen. På statistikken kan jeg se siden bliver besøgt jævnligt. Men det ville jo være dejligt om nogle af aktionærerne ville komme med deres kommentarer og forslag. Dels til siden, men så sandelig også til plantagedriften. Vi vil gerne  blive bedre til at informere vore aktionærer.

Til slut vil jeg, på bestyrelsens vegne, rette en tak til vore samarbejdspartnere for det gode samarbejde vi har haft  i det forløbne år både inden for skovdrift og revision .

Tak fordi I lyttede.

Hovborg den 17. maj 2005