2006

Bestyrelsens beretning til Hovborg plantages generalforsamling den 14. maj 2007.

Dette er den 140tyvende   ordinære generalforsamling i selskabets historie.

Den 24 november 2006 var det 140 år siden Hovborg plantage blev stiftet.

Dagen blev ikke højtideligholdt på nogen måde, men jeg røber vist ikke for meget ved at sige, at nu starter vi nedtællingen til plantagens 150 års jubilæum om ti år.

Traditionen tro vil jeg komme lidt ind på aktionærstatus, resultatet af driften, forskellige tiltag i årets løb og udviklingen siden sidste generalforsamling,

Ligeledes Traditionen tro vil skovfoged John Holm Christensen aflægge den mere tekniske beretning om plantagedriften i det forløbne år.

Aktionærstatus

Som det kan læses ud af regnskabet, er der i plantagen en aktiekapital på 500.000 kr. fordelt på 400 aktier a 250 kr og 400 aktier á 1000 kr.  Hvert år skifter en lille del af disse aktier indehaver, Mange ved arv fra den ene generation til næste generation, men også nogle der sælges i fri handel.

Der er en tendens, at nogle familier ikke føler den store tilknytning til egnen og plantagen og sælger deres aktier, og det er der vel ikke noget unaturligt i, når det var bedstefar, eller oldefar der havde interesse i plantagen, og der er jo en hel pæn klat penge gemt i en sådan aktie.

Helt aktuelt er der _505_ aktionærer i selskabet, deraf er der i år  17 nye aktionærer. Bestyrelsen vil gerne byde de nye aktionærer velkommen i aktionærkredsen. I aften er der repræsenteret ca. 150 aktionærer, og totalt er vi ca. 225 tilstede i aften. Det er jo dejligt at se så mange samlet her til generalforsamlingen.

Bestyrelsen bliver ofte spurgt om der er aktier til salg, en sjælden gang hænder det, at vi ved der er aktier til salg og vi har talt om det var en ide at lave en liste over udbud og intereserede købere, der så kunne få besked hvis der dukker aktier op. Så send en mail eller brev til Poul Henrik Bruun hvis i er interesseret i at købe eller sælge aktier, så kan vi bringe købere og sælgere sammen.

Det forløbne år

Året 2006 har ikke indeholdt de store aktiviteter, der er skovet lidt flis, samlet lidt mos

I kraft af det lave aktivitetsniveau er driftsresultatet som ventet og må siges at leve op til de forventninger vi havde.

Sjældent har vi fået så meget nedbør, og sjældent har vi set så høj grundvandsstand i plantagen som netop i år, Sidste år stod vi ved den nygravede sø i Risbøl sande og kikkede på en lille pyt vand, her i februar var vandspejlet mangedoblet fra et par hundrede m2 til flere tusinde m2. og her i maj er søen stadog meget større end sidste år.

Den høje grundvandsstand bevirkede også, at de pleje- og afbrændingsprojekter der var planlagt her i foråret, ikke kunne gennemføres, det hele stod simpelthen under vand.

I det tidlige forår manglede Hedeselskabet et demonstrationsareal, hvor de ville vise skovejee, hvordan skoven kunne blive mere lys og grøn ved at fjerne træerne i striber langs vejene, Hovborg plantage indvilgede i at stille areal til rådighed, og de af jer der var med på skovturen, kom forbi en af demonstrationsstriberne, det ser ganske nydeligt ud, og vi håber jagtlejerne får fornøjelse af de grønne striber det vil blive til med tiden.

I det forløbne år har plantagen haft lidt problemer med ridning i plantagen, jagtlejerne har følt sig generet af ryttere og plantagens veje lider hurtigt overlast ved hovslag,

Ifølge naturbeskyttelsesloven er det ikke tilladt at ride, eller færdes med hestevogne i skove og plantager. Vi har haft en snak med de pågældende ryttere og det ser heldigvis ud til at problemet er løst på bedste vis.

Der stilles stadig større krav til kloak og vandkvalitet. Det bevirkede at vi i efteråret fik kasseret vandet ved Det gule hus med påbud om, enten at etablere ny boring, eller få vand fra vandværk, da næste problem formodentlig bliver afstandskrav fra nedsivning til drikkevandsboring, der er svære at overholde i plantagen, valgte vi at indlægge vand fra Hovborg vandværk i både Det gule hus og skovfogedboligen.

Netop i disse dage har Hedeselskabet´s arealplanlægning ”Orbicon” færdiggjort planen for plantagens drift i de næste 10-15 år. Det viser et foryngelsesareal på ca. 15 ha inden for den næste periode, mod normalt ca 75 ha i en planperiode, det skyldes stormen i 1999 der tog et ordentlig bid af de ældre bevoksninger. Der er udarbejdet målsætningsprogram for plantagedriften, og hovedvægten ligger stadig på vedproduktion, men også på naturmæssige værdier.

Stormene i 1999 og igen i 2005 har bevirket, at vi har fået svækkede rande med angreb af typografbiller, det er træ der skal skoves nu og selvom der er god afsætning til byggeriet, frygter skovforeningen et midlertidigt overudbud af træ.

Med de voksende plantager blev der i løbet af 1940erne skabt grundlag for savværksdrift i lokalområderne, Stilde, Fromseir og Klelund havde egne savværker, ligesom der lå små privat ejede savværker flere steder i området, Her i Hovborg by var der ikke mindre end 2 savværker i slutningen af fyrrene,

Det var mest fiskekasser de savede træ til, men også bygningstømmer blev der savet. Hovborg savværk blev etableret og drevet af Albert Sørensen fra 1948 til 1989. i denne årrække udbyggede han savværket fra en fiskekassefabrik til et moderne savværk, hvor andre savværksfolk fra det ganske land valfartede til for at se hvordan de bar sig ad i Hovborg. Albert Sørensen havde det skidt hvis tømmerbilen kørte forbi savværket til et andet savværk, alt træ fra egnen skulle helst ind omkring hans savværk. Da Albert Sørensen solgte til Kresten Bak, skar savværket omkring 22000 m3 råtræ.

I 2001 købte Jens Pedersen, Frøslev gruppen savværket og drev det til 1. april i år, hvor det lukkede.

I den sidste periode skar de ca 28000 m3 på årsbasis, alligevel mente ejeren det var blevet for småt og bygninger er sat til salg.  Maskiner sælges formodentlig til videre drift i Østeuropa.

Den industri der startede som en følge af bl. a. Dalgas´s, Johan Christoffer Sørensens og andre fremsynede mænds virke og bl. a. grundlæggelsen af Hovborg plantage i 1866, og fungerede i næsten 60 år, er nu blevet ramt af globaliseringen og internationaliseringen. Det er beklageligt at egnen derved har mistet ca. 12 -15 arbejdspladser.

Heldigvis for egnen er der ingen planer om at nedlægge Hovborg plantage, men der bliver efterhånden langt til en industri der kan forarbejde de produkter vi producerer i plantagen.

Jeg vælger at tro, at et af vore hovedformål stadig er at producere træ til industrien, selvom det er lidt småt i disse år efter stormfaldet.

Lidt historie

Som jeg berettede om sidste år, har Hedeselskabet fordelt en del arkiv materiale om plantagerne til de respektive plantager, Hovborg har ligeledes fået et par kasser til gennemsyn, og der har da været spændene ting imellem,  Bl.a. et gammelt beplantningskort. Dette kort hænger nu her på Hovborg kro- så flere kan få glæde af det i stedet for det er gemt væk i et støvet arkiv. De øvrige materialer har vi gennemgået og fundet interessante udpluk i disse,

I Materialet lå der en del gamle regnskaber, ikke en komplet samling, men en del år. Jeg blev lidt grebet af det og har forskellige steder fundet alle regnskaber fra 1935 til i dag. Ligeledes har jeg fundet et sammendrag af regnskaberne fra stiftelsen til 1966, så der findes et komplet regnskabsmateriale fra stiftelsen til nu. Desværre har jeg ikke fundet et eneste trykt regnskab fra før 1935, om regnskabet ikke blev trykt, men aflagt mundtligt, eller de har forputtet sig et sted, skal jeg være usagt, er der nogle af aktionærene der har trykte regnskaber fra før 1935 vil jeg gerne låne dem.

Alle regnskabstal ligger nu tilgængelige på plantagens hjemmeside, og jeg håber selvfølgelig der er en eller anden regnskabskyndig der på et tidspunkt har lyst til at lave et fuldstændigt sammendrag af regnskaberne, og foretage en analyse af den 140 årige virksomhed.

Fremtiden:

Budgettet for året 2007 viser positive tegn,Trods den lave rente og de små hugstudbytter  viser budgettet et beskedent overskud . Det ser ud til de underskudsgivende år er ved at være tilendebragt.

Renten er fortsat lav, men det ser ud til at træpriserne inden for overskuelig fremtid vil stig pænt. Og uden at investere i det risikofyldte aktiemarked, kan det altså lykkes at vise sorte tal i regnskabet.

Sidste år havde vi her på generalforsamlingen en snak om investeringsprofil, obligationer og aftaleindlån contra aktie investeringer, og konklusionen, med at holde os til det sikre viste sig her i løbet af efteråret da aktiemarkedet var udsat for et kæmpe dyk, der endnu ikke har rettet sig.

Vi har tænkt os at investere overskuddet i plantagen i form af pleje af naturarealer, gødskninger af skovbevoksninger, renovering af boliger m.v. og selvfølgelig sparer vi op til det næste jubilæum i 2016

Jeg hører gerne generalforsamlingens meninger.

Til slut vil jeg, på bestyrelsens vegne, rette en tak til vore samarbejdspartnere for det gode samarbejde vi har haft i det forløbne år både inden for skovdrift, jagtlejere og revision .

Hovborg den 14. maj 2007

Per Ramsgaard

Hovborg Plantage

Beretning

2006

Årets hugst

Hugsten i plantager har i året udgjort, i alt 395,58 m3. De er fordelt med 30,64 m3 afkortet tømmer, 163,99 m3 emballagetræ, 172,28 m3 flistræ og 47 rm solgt som brænde.   Herud over er der solgt 18 store juletræer af rødgran og 1245 kg. bjergfyrgrønt.  Hovborg plantage leverede sidste år det store juletræ til torvet i Kolding by.

Kultur

Der er plantet 7000 planter fordelt på 2100 bøg, 1000 lærk, 1000 lind, 800 birk, 1600 rødgran og 500 skovfyr.  De er brugt til at genplante de kanter, der var opstået i forbindelse med stormen i 2005 og i de kanter der er blevet skovet p.g.a. døde træer.

Der er sprøjtet 6100 nåletræsplanter mod snudebiller. Hegnene er blevet reparerede de steder hvor vildt,  maskiner eller væltede træer har ødelagt dem.

Kulturerne har generelt klaret vinteren godt, der er dog enkelte steder skader af vind. Det ses som tørre og brune skudspidser og nåle. Træerne vil dog komme over det og springe ud fra andre knopper. Specielt ser det ud til at skovfyr, der står i vestvendte kanter er skadede.

Vi har også i løbet af året nedtaget kulturhegn omkring nogle af løvtrækulturerne. I alt 1780 m. Dette vil fortsætte i år og sikkert også til næste år. En af de faktorer, som spiller en stor rolle er mængden af forårs nattefrost.  Hvis vi slipper med lidt frost i dette forår vil en del af kulturerne være så høje efter denne vækstsæson, at hegnene kan tages ned.

Øvrige aktiviteter

Salget af mos har været på 19800 kasser, det har indbragt 49500 kr. De arealer som jagtlejerne bruger til vildtagre er blevet udvidede. Der er lavet to striber i de store rødgranarealer oven for skovfogedstedet. Her er træerne skåret ned og vil blive oparbejdet til flis, når det er muligt.  Det vil give jagtlejerne mulighed for at udvide det areal de bruger til vildtagre. Omkring Hjortemosen er der ligeledes ryddet et areal for at gøre vildtagrene bredere og give mere lys til de afgrøder der bliver sået.

Der er foretaget afbrænding på heden, desværre ikke så meget som vi gerne ville, vejret var kun egnet til afbrænding et par dage i slutningen af marts. I år har det slet ikke været muligt at foretage afbrænding. Der stod blankt vand på heden i slutningen af marts.

Træmarkedet

Markedet var i hele 2006 præget af en positiv stemning. I takt med at lagrene på de store industrier i udlandet blev opbrugt, steg træpriserne og det blev igen muligt at afsætte effekter som f.eks. cellulosetræ, til fornuftige priser. Sidste halvår af 2006 oplevede vi prisstigninger på helt op til 60-70 % på enkelte sortimenter. På trods af stormfald i både Tyskland og Sverige i efteråret er det lykkedes at holde priserne oppe. Dette skyldes til dels en utrolig høj efterspørgsel i hele Europa, men også at det har været svært at få transportere træet væk fra stormfaldsområderne pga. et ufatteligt stort aktivitetsniveau i transportsektoren. Med andre ord så har træindustrier i f.eks. nordtyskland, der har manglet træ ikke kunne hente billigt stormfalds træ fordi de simpel hen ikke har kunne skaffe transportkapacitet til det. Alt tyder på at prisniveauet holder sig i 2007.

På flis siden ser markedet også positivt ud. Pt. er der flere større danske virksomheder, som går over til flisfyrring. Et eksempel herpå er Dalum Papirfabrik, der netop er startet op med flisfyrring. Baggrunden for, at de har bygget et flisfyrringsanlæg er, at dette er den billigste måde at skaffe sig yderlige CO2 rettigheder på jf. Kyoto aftalen. Så alt i alt, er efterspørgelsen på flis støt stigende. Samtidigt betyder de gode priser på tømmereffekter, at en del af det træ der tidligere blev flishugget nu kan afsættes som kortømmer effekter. Da kontrakterne på flis bliver forhandlet midt på året for et år af gangen vil vi dog første se en effekt af dette efter prisforhandlingerne i 2007 hvor vi forventer prisstigninger på flisen.

Klima / Skadedyr

2006 blev vejrekstremernes år. Det startede med en usandsynlig lang og kold vinter 2005 /2006, der først slap taget midt i april. Den kolde vinter blev afløst af et kort forår, der igen blev afløst af en lang og meget tør sommer. Efteråret og vinteren 2006/2007 blev mild og regnfuld. Gennemsnitstemperaturen var 2 – 5 grader højere end normalt. Fra august til udgangen af december faldt der sammenlagt ca. 550 mm. Nedbør, mod normalt ca. 430 mm. Antallet af nedbørsdage i perioden var 90.

Denne tendens fortsatte vinteren igennem. De meget store mængder nedbør gav mange steder problemer med at færdes i skoven. Den milde vinter har også påvirket afsætningsmuligheden af flis.

Sommeren gav gode livsbetingelser for typografbillen, med deraf følgende problemer for de mange rande af specielt rødgran, der landet over har stået blottede efter stormfaldene i 1999 og 2005, i disse rande har  træerne  været svækkede og dermed det perfekte sted for billerne at angribe. Dette har resulteret i meget kraftige angreb i sensommeren 2006, disse angreb kan først erkendes nu her i foråret og der arbejdes nu på højtryk for at få det angrebne træ væk fra skovene. Når vi får en varm periode i slutningen af april eller begyndelsen af maj vil der ske en  sværmning af de biller der har overlevet vinteren. Nye træer vil blive angrebne, med flere døde træer til følge. Heldigvis er angrebene i vores del af regionen ikke så voldsomme. Der er dog arealer i Hovborg plantage med begrænsede angreb. Vi holder dog fortsat et vågent øje med udviklingen og forsøger at skove og fjerne de angrebne træer så angrebene bliver så begrænsede som muligt.

J.Christensen