2009

Bestyrelsens beretning til Hovborg plantages generalforsamling den 17. maj 2010.

Dette er den 143 tyvende   ordinære generalforsamling i selskabets historie.

Traditionen tro vil jeg komme lidt ind på aktionærstatus, resultatet af driften, forskellige tiltag i årets løb og udviklingen siden sidste generalforsamling,

Ligeledes Traditionen tro vil skovfoged John Holm Christensen aflægge den mere tekniske beretning om plantagedriften i det forløbne år.

Aktionærstatus

Som det kan læses ud af regnskabet, er der i plantagen en aktiekapital på 500.000 kr. fordelt på 400 aktier a 250 kr og 400 aktier á 1000 kr.  Hvert år skifter en lille del af disse aktier indehaver, Mange ved arv fra den ene generation til næste generation, men også nogle der sælges i fri handel.

Helt aktuelt er der  507  aktionærer i selskabet, deraf er der i år  13 nye aktionærer. Bestyrelsen vil gerne byde de nye aktionærer velkommen i aktionærkredsen. I aften er der repræsenteret ca. 146 aktionærer, og totalt er vi ca. 220  tilstede i aften. Det er jo dejligt at se så mange samlet her til generalforsamlingen.

Bestyrelsen bliver ofte spurgt om der er aktier til salg, en sjælden gang hænder det, at vi ved der er aktier til salg og Poul Henrik Bruun fører en  liste over udbud og intereserede købere, der så kan få besked hvis der dukker aktier op. Så send en mail eller brev til Poul Henrik Bruun hvis i er interesseret i at købe eller sælge aktier, så kan vi bringe købere og sælgere sammen.

Jeg bliver af og til spurgt: Vi har en gang tilmeldt os som interesserede, står vi stadig på listen  ?

Der vil ifølge sagens natur være en udskiftning i denne liste, så det kan jo ikke skade om man en gang årligt retter henvendelse til Poul Henrik Bruun for at bekræfte at man stadig er interesseret.

Det forløbne år

Den daglige drift af plantagen vil Skovfogeden berette om, men det drejer sig i høj grad om kulturpleje, udrensninger , gødskning, nedtagning af hegn osv i de kulturer der blev anlagt efter stormen i 1999. Tingene retter sig ikke sådan lige over night, det er et langt sejt træk der skal til for at få plantagen på fode igen, men trods alt går det den rigtige vej, og de der var med på skovturen, har ved selvsyn set, at i hvert fald nogle af kulturene er godt undervejs. Hugstudbytterne falder som tidligere år fortrinsvis som flis til fyringsformål. Trods stor efterspørgsel på flis, og løfte om prisstigninger, ser økonomien i flis stadig ud til at ligge på et meget lavt niveau.

Vi har, som også omtalt sidste år, lagt nyt tag på skofogedboligen og foretaget en efterisolering. Det var tiltrængt. Som et kurioum kan jeg nævne at Jørgen Herskind troede han var blevet ramt af influenza i de efterårsdage tagrenoveringen stod på. Han svedte og kunne ikke sove for varmem, Pludselig gik det op for ham at han heldigvis ikke var syg, men at isoleringen havde hævet temperaturen væsentligt i soveværelset.

Driftsresultatet er som ventet og må siges at leve op til de forventninger vi havde.

Investerer vi i  kulturpleje og tiltrængte bygningsvedligeholdelser, de lave hugstudbytter tilmed til lav pris og lave renter, ja så vil det give sig udslag i  regnskabet.

Heldigvis har vi en formue, skabt især i 1980erne hvor træ var penge værd og  hvor plantagen havde store mængder tømmer til salg.  Uden denne formue havde det set sort ud .

Når vi taler om formuen har den tidligere været placeret i obligationer, i en periode her med lave renter på obligationer har pengene fortrinsvis stået på aftaleindlån i sparekassen. Pengene er

Nu på vej tilbage i obligationer, så de er i sikker havn  i god tid før bankpakke 2 udløber her i  sept.

Ikke fordi vi har mistillid til vort pengeinstitut, men fordi vi vægter sikkerhed højt.

Det er stadig bestyrelsens opfattelse, at selskabets midler skal placeres med størst mulig sikkerhed.

Fremfor muligheden for en hurtig gevinst/tab.

Den 10 juni 09 havde plantagen inviteret til et møde med Naboer. Der var ca. 35 deltagere i mødet, og vi havde en god dialog. Efter en bid mad kørte vi en tur i plantagen og så på forskellige ting.

Alt i alt føler vi det var en god aften, og gentager mødet når vi føler et behov for det.

Fremtiden:

I årene fremover tyder alt på, at det ikke bliver lettere at skabe balance i driften. Regeringen har vedtaget en hjælpepakke til landbruget, hvor bla. Ejendomsskatten lettes for erhvervet. Dette tiltag kommer heldigvis også skovbruget til gode, Men ellers er der ikke megen hjælp at hente ved regeringen. de forskellige tiltag i miljøpolitikken i forbindelse med klimakonferancen  og grøn vækst tilgodeser ikke skovene og deres store og billige mulighed for at  nedbringe co2 niveauet ved at producere træ, beskytte grundvand osv

Regeringen har tværtimod nedlagt ordninger til fremme af produktudvikling i skovbruget og træindustrien, til konsulentbistand  i bæredygtig skovdrift, til grønne driftsplaner osv

Det synes som om erhvervet er glemt, der er mere populære mål der forfølges for tiden.

For den almindelige dansker kan det ikke ses med det samme,men på sigt vil erhvervet komme til at mangle fagfolk med faglig viden om skovdrift og skovproduktion. Det er til stor skade for dansk skovbrug der allerede nu står i akutte problemer. Se bare på Hovborg plantages skovdriftsøkonomi, hvor var vi henne, hvis ikke vi havde afkastet af en kapital.

Vi  investerer fortsat overskuddet i plantagen i form af pleje af naturarealer, gødskninger af skovbevoksninger, renovering af boliger m.v.  På sigt håber vi selvfølgelig at det igen kan betale sig at dyrke skov  i Danmark.

Til slut vil jeg, på bestyrelsens vegne, rette en tak til vore samarbejdspartnere for det gode samarbejde vi har haft i det forløbne år både inden for skovdrift, jagtlejere og revision .

Hovborg den 17. maj 2010

Per Ramsgaard

Hovborg Plantage A/S

2009

Beretning

Årets aktiviteter:

Skovning:

Der er i 2009 skovet og solgt i alt 2829  m3.  De er fordelt på følgende mængder: 453,35 m3 afkortet tømmer, 125,71 m3 troldhedetræ,198,52  m3 emballagetræ, 281,60  m3 cellulosetræ, 366,20  m3 flistræ, 28,55 m3 nåletræs brænde og 17  rm løvtræ brænde. Derudover er der solgt 3900  rm flis.70 rødgran juletræer og 1300 kg. bjergfyrgrønt. Hugsten er lavet som tynding i forskellige afdelinger bl. a. 12, 32,  35, 36 og 47.

Flismængden stammer fra de rækker, som var nedskåret året før og fra tyndinger i afdelingerne 6, 7, 8, 9,18, 26, 29 og 46.

Kikker man i driftsplanen for plantagen kan man se, at knap halvdelen af plantagen er plantet med gran det vil sige Rødgran eller Sitkagran. En meget stor del af disse arealer er ung skov. 104,17 ha er under 30 år. Det er disse arealer vi skal sørge for at få udtyndes i de kommende år så der kan komme god og værdifuld skov ud af det.

Juletræer og pyntegrønt:

Mængden af solgte RGR juletræer har været 70 stk. Af pyntegrønt er der solgt 1300 kg. BJF grønt.

Grøntet er solgt som selvklip.

Kultur:

Der er i 2009 plantet i alt 3000 planter. Det er Hybridlærk, som er plantet i afdelingerne 29 og 30.. De er plantet efter knusning og boring af plantehuller. Der er også foretaget sprøjtning mod snudebiller i afd.16.

Som tidligere år er der udbragt kunstgødning i nogle af løvtrækulturerne.

Til pleje af især de løvtrækulturer, der er plantet efter stormen, er der brugt penge på udrensning af den uønskede opvækst,  birk, contortafyr og lærk. Disse er et stort problem visse steder. Da der efter stormen er plantet store arealer med løvtræ ca. 70 ha. er dette et problem vi kommer til at kæmpe med i nogle år endnu. Metoden vi har valgt er, at skære de træer ned med motorsav eller buskrydder som generer kulturtræerne, og lade resten stå til senere udtynding. Hvis vi skulle skærer det hele ned ville det tage lang tid. Prisen for en sådan udrensning er ca. 4000 kr. pr. ha. På nogle arealer er der også foretaget en opstamning af de lærk, som er indplantet som ammetræer for løvtræet. Der er også nedtaget kulturhegn, i alt er der nedtaget 6657 m. Med ugangen af  2010  vil der ikke være flere indhegninger, som stammer fra stormfaldet.

Øvrige aktiviteter:

Af øvrige aktiviteter kan nævnes, at vi har brugt ca. 21000  kr. på reparation af veje, slåning af rabatter og opstamning langs vejene samt rydning af sne. Der har været en øget belastning på vejene i forbindelse med skovning og transport af flis

.Det var heller ikke muligt at fortage afbrænding af hede i foråret 2009. Vejret var ikke med os, det var for vådt i slutningen af marts og vi må kun brænde af til udgangen af marts måned.

Certificering / Driftsplan:

Også i 2009 har der været stor fokus på certificering. Mange offentlige skovejere valgte at få certificeret deres skove, interessen fra private skovejere er ligeledes stigende.  Merprisen for certificeret træ kan stadig ikke dække omkostningerne til en certificering, men råtræhandlerne oplever en øget opmærksomhed omkring certificeringen fra savværkerne.

Træmarkedet

2009 var præget af prisjusteringer på råtræmarkedet. Krisen i resten af samfundet resulterede i faldende afsætning og et prispres på de forarbejde varer fra savværkerne.  På trods af disse forhold er det dog lykkedes at bevare råtræpriserne på et fornuftigt niveau.

Priserne på flis har holdt sig stabile i løbet af 2009. Der er forsat stor efterspørgsel på flis. De væsentlige årsager til dette er en hård vinter og en dårlig kvalitet af den flis, der er blevet importeret.

.

Klima:

Som vi efterhånden har vænnet os til startede 2009 med en mild og våd vinter.  Derefter fik vi et meget mildt og tørt forår, med en varmerekord i april på 9,4 grader i gennemsnit.  Senere på foråret var der dog nætter med nattefrost, hvilket var hårdt for en del planter på kulturarealerne. Det blev en forholdsvis normal kølig, våd dansk sommer. Efteråret startede lunt og tørt, men  usædvanligt for de senere år satte nattefrosten ind allerede midt i oktober.  Efter en periode med frost fik vi dog en våd og varm periode frem til midten af december hvor vinteren for alvor satte ind.

Alt i alt har det været en god vækssæson for planterne. Det kolde vintervejr sidst på året var godt for planterne og forhåbentlig tyndede det også ud i bestanden af skadedyr. I Hovborg Plantage har der ikke i 2009 været væsentlige angreb af typografen.  Årets middeltemperatur var 8,8 grader –  1,1 grader højere end normalgennemsnittet for perioden 1961 – 90, men ikke så varmt som de 3 foregående år. Gennemsnits nedbøren for området har været 863 mm hvilket er lidt mindre end normalt.

Skriv et svar