2010

Bestyrelsens beretning  for året 2010 til Generalforsamlingen i Hovborg plantage den 23. maj 2011

Dette er generalforsamling nr.  145 i  aktieselskabet Hovborg plantage

Hovborg plantage er et selskab med mange traditioner, en af dem er at beretningen er delt  i to dele,

Formanden tager sig af den mere generelle selskabs beretning, og vor skovfoged John Holm Christensen tager sig af den mere tekniske beretning om plantagedriften i det forløbne år.

En anden tradition er at vi her på generalforsamlingen byder velkommen til nye aktionærer, I år er de fleste aktieskift, som det også er normalt, sket inden for familier der har været aktionærer i generationer, Traditionen føres videre. Der skal alligevel også her i aften lyde et varmt velkommen til disse nye aktionærer.  Aktuelt har aktieselskabet 507 aktionærer , deraf  er ca 143 repræsenteret her i aften og vi er omkring 225 tilstede her til generalforsamlingen.

Stilstand er tilbagegang– siges det ofte i virksomhedskredse-  Var det altid tilfældet ville plantageselskabet

For længst være død, Året 2010 har været præget af en stille drift der ikke afviger meget fra de foregående år, og sådan er det vel bedst at et skovbrug udvikler sig. Det er nu omkring 10 år siden vi blev færdige med de store stormfaldstilplantninger efter november stormen i 1999 og driften er tilbage i et mere roligt gænge.

Efterspørgslen på træ og især flis er rimelig, prisniveauet har været rimeligt, om end det var rart med lidt mere i dækningsbidrag på især flisdelen.

Året har været præget af relativt store flisleverancer,der lapper hen over årsskiftet,  og nogle oprydningsskovninger af stort tømmer, desværre for plantagens vejnet i den våde og bløde del af året. Det går ikke sporløst hen over vejnettet når store maskiner skal frem i efterår og vintermåneder, selvom vi havde en lang frostperiode passede det selvfølgelig sådan, at lige netop i di dage hvor det var tø- var der stor aktivitet i plantagen

Bestyrelsen diskuterer af og til om vi kan  planlægge os ud af disse vejomkostninger og få arbejdet udført når der er tørre veje, indtil videre har det været umuligt.   Det kan ses på vejnettet .

Derfor har de der var med på skovturen i dag, oplevet en lidt anderledes tur i år. Skal vi tage hensyn til moderne biler med lave spoilere, katalysatorer og plastskærme vil skovturen blive som den plejer, nemlig på plantagens bedste vejnet. I år har vi valgt at se nogle nye steder i plantagen. For at gøre det har vi allieret os med jagtselskabet der har stillet deres jagtvogne til rådighed. Vi håber det har været godt at se nye steder i plantagen. Det var et sats , det kræver jo at vejret er med os, der var ca. 60  med på turen i dag.

Når vi er ved traditioner og historie, kan jeg oplyse, at Hovborg plantages jagtselskab netop i år har eksisteret i 100 år, Nogle af deltagerne har  familiemedlemmer der var med fra  starten, den eksakte dato for den først kontrakt svæver lidt i det uvisse ligesom den første protokol ikke eksisterer mere. Det horer til sjældenheder at jagtselskaber kan holde sammen i så mange år  og  der skal fra bestyrelsens side lyde et stort tillykke med den runde dag til jagtselskabet. Før vi slutter generalforsamlingen, vil jagtselskabets nuværende formand Martin Ingwartsen komme med et lille indlæg.

Bestyrelsen har igennem lang tid haft en meget konservativ holdning til anbringelse af selskabets midler. Meget gerne i sikre obligationer, eller som de sidste år på kortfristede aftale indlån Historisk set har det givet et fornuftigt og sikkert afkast.  Af hensyn til risikospredning, står midlerne nu dels på aftaleindlån, dels placeret i obligationer.

Imidlertid har det de sidste år været svært at få et acceptabelt udbytte på grund af lave obligationsrenter og indlånsrenter. Aktiemarkedet har jo som bekendt svinget de sidste år, vi har ikke haft aktier og har derfor undgået katastrofale kurstab.

Men intet er jo sort eller hvidt, så bestyrelsen har overvejet om det var tid at  skifte strategi og investere  en del af midlerne,  maximalt 25- eller 30 % af vores kapital i aktier.  For langsigtet at få del i en gevinst der er større end  de små obligationsrenter.  det vil således være en begrænset risiko  vi vil løbe ved denne strategi.

Ingen aktionær klapper bestyrelsen på skulderen  hvis aktiekurserne falder og vi lider tab,  og modsat har vi til tider fået at vide at vi sagtens kan gøre det bedre. Jeg vil derfor ved denne lejlighed gerne bede om generalforsamlingens holdning til begrænset investering i aktier.  Skal vi fremover investere en begrænset del af vore midler i aktier.

Også Hovborg plantage er ramt af de dårlige tagplader der for år tilbage blev produceret. Taget på Bi Mads hus har sådanne plader. De er ved at være slidte og vi overvejer  at skifte taget i løbet af 2011.

Sidst i april  blev et større område i Bilund området ramt af skovbrand, formodentlig på grund af publikums sløsede omgang med en grill.. Omkring 80 ha. Skov , hede og mose brændte.  En overgang måtte brandfolkene  efterlade deres materiel og flygte væk fra ilden. Denne gang gik det godt, ilden blev slukket uden tab af liv, og bygninger.

Det er sådan at John Holm på vegne af Hovborg plantage og andre plantager i området flere gange inden for de sidste år har rettet henvendelse til Brandinspektøren i Billund kommune for at få udarbejdet en beredsskabsplan til brug ved skovbrand.

Indtil nu har der været alt for travlt hos Billund Kommunes brandinspektør  med alle andre ting, så beredsskabsplanen har været meget lavt priorieteret.   Vi mener det i tilfælde af en større skovbrand er meget nødvendigt på forhånd at have udarbejdet en beredsskabsplan. Og håber denne hændelse kan være med til at give mere lydhørhed for vores ønske om en beredsskabsplan

Selvom frosten her i foråret har drillet løvtræerne, ser plantagen sund og frisk ud og med disse ord vil jeg ønske selskabet et stille og roligt vækstår.

Til allersidst vil jeg på bestyrelsens vegne rette en tak til vore samarbejdspartnere for det gode samarbejde i årets løb.

Tak for ordet

Formand Per Ramsgaard

Skriv et svar