2008

Bestyrelsens beretning til Hovborg plantages generalforsamling den 18. maj 2009.

Dette er den 142tyvende   ordinære generalforsamling i selskabets historie.

Traditionen tro vil jeg komme lidt ind på aktionærstatus, resultatet af driften, forskellige tiltag i årets løb og udviklingen siden sidste generalforsamling,

Ligeledes Traditionen tro vil skovfoged John Holm Christensen aflægge den mere tekniske beretning om plantagedriften i det forløbne år.

Aktionærstatus

Som det kan læses ud af regnskabet, er der i plantagen en aktiekapital på 500.000 kr. fordelt på 400 aktier a 250 kr og 400 aktier á 1000 kr.  Hvert år skifter en lille del af disse aktier indehaver, Mange ved arv fra den ene generation til næste generation, men også nogle der sælges i fri handel.

Helt aktuelt er der  507  aktionærer i selskabet, deraf er der i år  21 nye aktionærer. Bestyrelsen vil gerne byde de nye aktionærer velkommen i aktionærkredsen. I aften er der repræsenteret ca. 151 aktionærer, og totalt er vi ca. 229 tilstede i aften. Det er jo dejligt at se så mange samlet her til generalforsamlingen.

Med hensyn til plantageaktiens kursfastsættelse, er det mit indtryk, at aktien ikke, som det øvrige aktiemarked har haft betydelige kursfald. Vi kan glæde os over den er stabil

Bestyrelsen bliver ofte spurgt om der er aktier til salg, en sjælden gang hænder det, at vi ved der er aktier til salg og Poul Henrik Bruun fører en  liste over udbud og intereserede købere, der så kanne få besked hvis der dukker aktier op. Så send en mail eller brev til Poul Henrik Bruun hvis i er interesseret i at købe eller sælge aktier, så kan vi bringe købere og sælgere sammen.

Det forløbne år

efter stormfaldet i 1999 er driften nu tilbage til en mere normal gænge, der er skovet  ca 3,5 m3 træ pr ha produktionsskov. Det indbefatter både rundt træ og flis.  Tilvæksten er beregnet til 6,9 m3

Nykulturanlæg ligger stadig på et lavt niveau, men set i lyset af de mange ha kulturer der blev plantet efter stormfaldet er det en naturlig følge af stormfaldet.

Driftsresultatet er som ventet og må siges at leve op til de forventninger vi havde.

Tager vi de skarpe briller på, det er dem der ser i bagklogskabens ulideligt klare lys,må vi nok erkende, at en del af de kræfter vi brugte til at plante løvtrækulturer for, er spildt. Mange af de forholdsvis ekstensive løvtrækulturer er ikke lykkedes, det havde været bedre at ofre lidt mere og så have koncentreret indsatsen om færre ha. Det offentlige stormfaldstilskud var desværre indrettet således, at det tilskyndede til at plante mest muligt løvtræ for at få størst muligt tilskud hjem. Jeg håber vor entreprenør har tjent på det for, plantagen har ikke. Heldigvis kommer der de fleste steder så meget selvsået fyr, gran og måske birk, at vi ikke behøver at foretage os yderligere.

Plantagen har flere veje ud til offentlig vej, disse veje går flere steder over, eller tæt forbi  naboejendommen. En af disse veje _ Hovedvejen øst-vest gennem plantagen munder ud i Grindstedvej lige ved det gule hus.  Vejen har i over en menneskealder lagt hvor den ligger, uden det har givet anledning nogen undring. Nu har naboen imidlertid gjort indsigelse mod vejens placering idet han mener vejen delvis ligger på hans matrikkel, For plantagen er det vigtigt at kunne komme uhindret ud med træprodukter og anden færdsel. Bestyrelsen har derfor haft flere forhandlinger med naboen idet vi mener vejen brug og beliggenhed er hævdvunden ret, da forhandlinger ikke har ført til et resultat, er sagen overdraget til advokat.

Bestyrelsen er kede af ikke at kunne bilægge eventuelle misforståelser eller uoverensstemmelser i mindelighed. Derfor har vi i år besluttet at indkalde vore naboer til en orienteringsaften den 10 juni.

Denne aften skal ses som et forsøg på fra Plantagens, og jagtselskabets side at få en konstruktiv dialog om naboskabet i al almindelighed og opnå et gnidningsløst og godt naboskab. Inden en tilsyneladende banal sag eskalerer

Vi  har ikke yderligere kendskab til de store uoverensstemmelser, og glæder os til at møde vore naboer til en uformel snak over en bid brød.

I 2009 investerede plantagen i en kraftig brakpudser til at slå kanter, spor, stier og vildtagre med.

Det er meningen at Jagtlejerne skal lægge arbejdskraft til og plantagen materiel.

I den forbindelse bliver plantagens Mercedes traktor udskiftet til en der bedre egner sig til opgaven.

Den gamle traktor er solgt, og vi forventer at indkøbe en anden i løbet af somren, vi har ikke travlt, det ser ud til krisen er med os, brugte traktorer falder fortsat.

Fremtiden:

Budgettet for året 2009 viser positive tegn,Trods den lave rente og de små hugstudbytter  viser budgettet et beskedent overskud .

Renten er fortsat lav,  men  uden at investere i det risikofyldte aktiemarked, kan det altså lykkes at vise sorte tal i regnskabet.

Træpriserne, der i 2008 havde rettet sig helt pænt, er nu igen faldende , dels som følge af finanskrisen, dels som følge af en meget svag svensk krone. Meget af det træ vi producerer er enten cellulosetræ til den svenske papirindustri, eller flis, og her afpasses priserne efter hinanden, er der lave priser på cellulose, følger flisprisen også med ned, desværre.

Også sidste år havde vi her på generalforsamlingen en snak om investeringsprofil, obligationer og aftaleindlån contra aktie investeringer, Bestyrelsen er tilfredse med at  have investeret konservativt, i løbet af efteråret brød aktiemarkedet sammen over hele verden, havde vi investeret i aktier kunne vores kapital let have været mere end halveret.

Vi  investerer fortsat overskuddet i plantagen i form af pleje af naturarealer, gødskninger af skovbevoksninger, renovering af boliger m.v.  I løbet af sidste år overvejede vi at renovere taget på skovfogedboligen. Vi har nu indhentet forskellige overslag og det ser ud til at vi med den nuværende afmatning i byggeriet, kan få nyt tag til en yderst favorabel pris. Samtidig kan vi være med til at holde hjulene i gang hos håndværkerne.

Til slut vil jeg, på bestyrelsens vegne, rette en tak til vore samarbejdspartnere for det gode samarbejde vi har haft i det forløbne år både inden for skovdrift, jagtlejere og revision .

Hovborg den 18. maj 2009

Per Ramsgaard

Hovborg Plantage

Beretning

John Holm

Hovborg plantage

Beretning

2008

Årets aktiviteter i plantagen

Skovning :

Der er i 2008 skovet i alt 1065 m3 tast træ i plantagen. Disse er for delt således. 43 m3 afkortet tømmer, 4,5 m3 troldhedetræ, 137 som er mellemm3 emballagetræ, 389 m3 cellulosetræ, 42 m2 flistræ, 38 rm nåletræsbrænde, 1160 rm flis, 35 rm løvtræbrænde. Derud over er der solgt 100 rgr juletræer, 900 kg. bjergfyr klip og 19050 kasser mos.

Årets hugst stammer hovedsagelig fra tynding i forskellige afdelinger, bl. a. afdelingerne 5, 6, 34 og 38/39. I afd 39 var det desværre også nødvendig at fjerne udgåede træer på grund af typograf angreb.

Flisen er hugget i de rækker  vi skar ned i 2007. Det er sket i de afdelinger, med næsten ensaldrende rødgran i midten af plantagen. Dette rødgran areal er på  ca. 63 ha.

Grunden til at rækkerne er skåret ned, er at vi nu har muligheden for at komme ind i bevoksningenerne og foretage en tynding i de rækker som står tilbage.  Det er vigtigt at få foretaget denne tynding rettidigt hvis bevoksningen skal forblive sund og stormfast. Den første tynding skal gerne foretages inden bevoksningen når 10 m højde.  De bevoksninger vi har foretaget rækkehugst i er ved at nå denne højde.  Der er dog områder i bevoksningerne der ikke er så høje, men hvis vi skulle vente på de laveste dele af bevoksningerne ville det være for sent for størstedelen af bevoksnigerne.  Grunden til at områderne ikke er lige høje skal ses på baggrund i jordbunds forholdene.

Den efterfølgende tynding vil komme til at forgå som en flis tynding. Her går vi ind og tynder de områder, der behøver tynding og kører forbi de områder hvor træerne endnu ikke er høje nok.

Ifølge driftsplanen fra 2007 er arealet med gran i plantagen som er mellem 10 og 30 år i alt 92,45 ha.  eller ca . en femtedel af det bevoksede areal.

Kulturarbejder:

Der i 2008 plantet i alt 5175 planter i Hovborg plantage. De er fordelt med 2125 eg , 1525 hybrid lærk og 1525 sitkagran.

Ege planterne er brugt til efterbedring af kulturerne i afd. 19 og 20. Lærk og sitkagran er plantet i afdelingerne 16 og 45. Der er boret 1890 plantehuller i afd. 45 og 46.

Der er fjernet hegn omkring de kulturer hvor det ikke længere gør nogen gavn. Der står efterhånden ikke mange hegn tilbage og de som stadig står vil blive taget ned i løbet af de næste år. Når de stadig står tilbage skyldes det først og fremmest at kulturerne på de steder ikke har haft de optimale vækstbetingelser. Bl. a har frosten været  årsag til at træerne er sat tilbage i vækst.  Løvtræ kulturerne er igen blevet  gødsket med NPK gødning. Der er også fjernet uønsket opvækst i nogle af løvtræ kulturerne.  Dette arbejde vil fortsætte over de kommende år. Efterhånden som kulturtræerne vokser til vil det være nødvendigt at fjerne bl. a.  ammetræer og uønsket opvækst.

Øvrige aktiviteter:

Der er som før omtalt samlet 19050 kasser mos. Der er grenknust på arealer i afd. 8 og 26. Der er  lavet et stykke ny grøft langs vejen i afd. 45. Der har været problemer med et lavt punkt hvor vandet altid ville stå efter regn. Grøften kan nu opsamle vandet og lede det ind i et mindre område hvor der periodisk vil være en mindre sø.  Plantagen har solgt den gamle mercedes traktor.

Igen i 2008 var det ikke muligt at foretage afbrænding af heden. Vejret var simelthen ikke til det. Problemet er, at vi ikke må brænde af efter 31/3. Og på det tidspunkt var arealerne så våde, at de ikke kunne brænde.  Vi vil her i efteråret prøve at slå nogle arealer med plantagens nyindkøbte slåmaskine for på den måde at forynge nogle af lyngarealerne.

Træmarkedet

2008 var præget af et ret højt prisniveau på råtræmarked. De høje råtræpriser skyldtes især stor efterspørgsel i første halvår, told på eksport af råtræ fra Rusland og høje priser på cellulosetræ og flis. I sidste halvår af 2008 var der nogen afmatning på efterspørgslen af råtræ og sidst på året resulterede det i en mindre prisjustering på flere sortimenter. Taget i betragtning hvordan økonomien i det omkringliggende samfund har udviklet sig inden for de seneste 6 måneder må man konstatere, at afsætning og ikke mindst priserne ligger forbavsende godt.

Priserne på flis fortsatte fra et højt niveau i første halvår med at stige 10-12 kr. pr rm henover sommeren. Priserne har været påvirket af en stor efterspørgsel samt faldene import.

GROT er en betegnelse for et nyt produkt bestående af grene og toppe der i forbindelse med en afdrift lægges op til flisproduktion. Ved at udnytte GROT metoden sparer plantagen udgiften til en knusning af arealet, inden en ny kultur kan etableres samtidigt med at flisen kan afsættes til energiformål. GROT’en skal ligge på arealet min. en sommer før den kan flishugges.

Klima

2008 blev et både varmt og vådt år. Alle måneder i 2008 har været varmere end normalt, hvorimod nedbøren har været mere svingende. Specielt var januar, marts, august og oktober præget af rigtig meget nedbør, mens maj var meget tør.

Efteråret og vinteren i 2008 blev ligesom resten af året varm og våd.

Middeltemperaturen lå i 2008 på 9,4 grader, mod en normal temperatur, udregnet i perioden 1961-90, på 7,7 grader. Nedbørsmæssigt fik Danmark i gennemsnit 783 mm nedbør, hvilket er 10% mere end normalt. I vores område fik vi dog hele 1009 mm.

Selv om de fleste nok husker sidste forår som varmt, slap vi heller ikke helt i 2008 for forårsnattefrost. Enkelte af vores løvtrækulturer specielt i midten af plantagen blev skadet af frosten.

Typografbillen har ikke været så aktiv i geografien, som man kunne have frygtet med det varme vejr i foråret.  Dog er der fortsat mindre angreb af biller specielt i vestvendte rande. Der var et mindre angreb i afd 39, som vi fik skovet i foråret. Vi havde også problemer med snudebillen som angreb vores nyplantede træer i afd 16. Træerne var blevet sprøjtet, men trods det måtte vi konstatere, at der gik planter til.

J. Christensen